Η NLS διαθέτει ένα µεγάλο δίκτυο σηµείων και πωλήσεων γεωγραφικά κατανεµηµένο που καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Το δίκτυο της NLS αναπτύσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς εντάσσοντας τα πιο προηγµένα σηµεία πωλήσεων σε κάθε περιοχή.

Οι συνεργάτες του δικτύου πωλήσεων είναι καταξιωµένοι επαγγελµατίες και διαθέτουν συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά αναφορικά µε την υποδοµή των εγκαταστάσεων, την επαγγελµατική εµπειρία καθώς και την αξιοπιστία και φήµη τους.

Το δίκτυο πωλήσεων και σηµείων της NLS υποστηρίζεται από εξειδικευµένο διοικητικό προσωπικό σε κάθε περιφέρεια καθώς και από το σύνολο των τµηµάτων των κεντρικών γραφείων της εταιρίας, όπως επίσης και από έµπειρο τµήµα ΙΤ.

Η NLS διαθέτει ένα µεγάλο δίκτυο σηµείων και πωλήσεων γεωγραφικά κατανεµηµένο που καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Το δίκτυο της NLS αναπτύσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς εντάσσοντας τα πιο προηγµένα σηµεία πωλήσεων σε κάθε περιοχή.

Οι συνεργάτες του δικτύου πωλήσεων είναι καταξιωµένοι επαγγελµατίες και διαθέτουν συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά αναφορικά µε την υποδοµή των εγκαταστάσεων, την επαγγελµατική εµπειρία καθώς και την αξιοπιστία και φήµη τους.

Το δίκτυο πωλήσεων και σηµείων της NLS υποστηρίζεται από εξειδικευµένο διοικητικό προσωπικό σε κάθε περιφέρεια καθώς και από το σύνολο των τµηµάτων των κεντρικών γραφείων της εταιρίας, όπως επίσης και από έµπειρο τµήµα ΙΤ.